RESEARCH STUDENTS

List of Research Students Guided for Research Conferment
by Prof N Balakrishnan

PhD students

 1. Venkat Prasad Padhy
 2. Neeta Trivedi
 3. Ciza Thomas
 4. V. Latha Christie
 5. G. Ravindra
 6. J. Sujatha
 7. Rajalaksmi Menon
 8. P Venkatesh Rao
 9. V V Surya Prakash
 10. Reena Sharma
 11. Kishore Mehrotra
 12. V Sanjaynath
 13. Rakesh M Jha
 14. Tarun Bhattacharya
 15. Uday Shukla
 16. M.M.Poulos
 17. M. Giridhar Krishna
 18. Syed Asadulla Bokhari


MSc (Engg.) By Research

 1. Prashant Kumar Sharma
 2. Nivedita Dutta
 3. R Saradha
 4. Bharath Venkatesh
 5. Sudip H Choudhury
 6. Arnab Kundu
 7. Gaurav Sood
 8. Kolli Naimisha
 9. Chandramani Sahoo
 10. Sabyasachi Patra
 11. TarunSaxena
 12. B. Phani
 13. Neeta Trivedi
 14. Vivek Kumar
 15. N.G. Vasant Kumar
 16. Y. Sreedhar
 17. V Latha Christie
 18. G Ravindra
 19. Shishir Kumar Singh
 20. M Premalatha
 21. B.S. Shridhar
 22. Rajalaksmi Menon
 23. C Ravi Kumar