RESEARCH STUDENTS

List of Research Students Guided for Research Conferment
by Prof N Balakrishnan

PhD students

 1. Kolli Naimisha
 2. Yoginder Negi
 3. Venkat Prasad Padhy
 4. Neeta Trivedi
 5. Ciza Thomas
 6. V. Latha Christie
 7. G. Ravindra
 8. J. Sujatha
 9. Rajalaksmi Menon
 10. P Venkatesh Rao
 11. V V Surya Prakash
 12. Reena Sharma
 13. Kishore Mehrotra
 14. V Sanjaynath
 15. Rakesh M Jha
 16. Tarun Bhattacharya
 17. Uday Shukla
 18. M.M.Poulos
 19. M. Giridhar Krishna
 20. Syed Asadulla Bokhari


MSc (Engg.) By Research

 1. Prashant Kumar Sharma
 2. Nivedita Dutta
 3. R Saradha
 4. Bharath Venkatesh
 5. Sudip H Choudhury
 6. Arnab Kundu
 7. Gaurav Sood
 8. Kolli Naimisha
 9. Chandramani Sahoo
 10. Sabyasachi Patra
 11. TarunSaxena
 12. B. Phani
 13. Neeta Trivedi
 14. Vivek Kumar
 15. N.G. Vasant Kumar
 16. Y. Sreedhar
 17. V Latha Christie
 18. G Ravindra
 19. Shishir Kumar Singh
 20. M Premalatha
 21. B.S. Shridhar
 22. Rajalaksmi Menon
 23. C Ravi Kumar